Former Deputy Commissioners

DC List
Sr. No. Name From Date To Date
1 Shri C Karunakaran 11/07/2019 31/05/2020
2 Shri S M Saleem 18/08/2017 21/12/2018
3 Dr. Uma Sivaraman 07/04/2016 30/06/2017
4 Shri S Selvaraj 23/07/2014 31/03/2016
5 Shri Ranvir Singh 09/04/2012 09/07/2014